yesil.com.tr

YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

YEŞİL KUNDURA İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket, Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.
1. İşlenen Kişisel Veriler
Yeşil Kundura olarak, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.
Toplanan / İşlenen Veri Kişisel Veri Grubu
 
Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız
Kimlik Bilgisi
 
E-postanız, adresiniz, telefon numaranız
İletişim Bilgisi
 
 
IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileriniz
İşlem Güvenliği Bilgisi
 
 
 
 
Sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz Müşteri İşlem Bilgisi
 
 
 
Arama geçmişi bilgileri, anket, çerezden elde edilen bilgiler, satın aldığınız ürünlere ilişkin bilgiler, zevk ve beğenileriniz, (gizlilik tercihi hariç olmak üzere) kişiselleştirilen tercihleriniz ve kampanya faaliyetleriyle elde edilen bilgiler dahil pazarlama bilgileriniz.
Pazarlama Bilgisi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz. Hukuki İşlem Bilgisi
 
2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız
Yeşil Kundura olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde topluyor ve işliyoruz:
Kimlik Bilgisi Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet üretim ve operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi 
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması.
İletişim Bilgisi
• Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi 
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi 
Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
İşlem Güvenliği Bilgisi
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
Müşteri İşlem Bilgisi
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Pazarlama Bilgisi Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
Müşterinin ilgisini çekebilecek ürünlerin görüntülenmesini sağlamak, bu kapsamda müşteriye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş tanıtımlar sunulması
Pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve müşteriyle daha ilgili olmasının sağlanması ve geliştirilmesi
Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi
İnternet sitemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili müşterinin reklamlar görmesinin sağlanması
Dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin ve müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin yürütülmesi.
Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

 

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimize ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; tarafınızdan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:
• Kanun madde 5/2(a)’da belirtilen kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi.
- Örneğin, sözleşme kapsamında vadedilen hizmetlerin sunabilmesi adına ilgili kişisel verilerin toplaması ve işlenmesi. Yeşil Kundura, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca, satış yaptığı kişilerle mesafeli satış sözleşmesi yapmalıdır. Ayrıca ön bilgilendirme formu düzenlemelidir.
• Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
- Örneğin, kimlik bilgilerinizin internet sitemize kaydınızın tamamlanması amacıyla işlenmesi.
• Kanun madde 5/2(ç)’da belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- Örneğin, kargolama süreçleri sebebiyle, müşterilerin diğer müşterilerden ayrılmasını sağlayacak nitelikteki kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kişiye ürünün ulaştırılması için gerekli olması ve süreçte doğabilecek uyuşmazlıklar için kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmesi.
• Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması.
- Örneğin, kişisel verilerin olası bir uyuşmazlık halinde Yeşil Kundura’nın kendini ve/veya çalışanlarını koruyabilmesi amacıyla işlenmesi.
• Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
- Örneğin, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere daha hızlı ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak,
• Hizmetlerimizi geliştirebilmek ve analiz edebilmek amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza;
• Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması amaçları ile Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarımıza;
• Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla kargo firmalarına;
• Sizlere yönelik kurumsal iletişim, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı firmalara;
• Herhangi uyuşmazlıkta bizi ve çalışanlarımızı koruyabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Yeşil Kundura olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Bu noktada, kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat siz sorumlusunuz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
7. BİZE ULAŞIN
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

a. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:
Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;
- İsim, soy isminiz.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

b. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

c. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul - Türkiye adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;
- İsim, soy isminiz.
- İmzanız
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
- Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ONLINE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 • Taraflar

İşbu YEŞİL KUNDURAANONİM ŞİRKETİ Online Müşterilik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (kısaca “Sözleşme”) https://www.yesil.com.tr/ uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan veya tanımlamamış olsa dahi Site’den ürün satın alan Müşteri arasındadır.

 • Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu YEŞİL KUNDURA ’ın sahibi olduğu platform üzerinden ürün satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Müşteri, Site'ye Müşteri olarak veya Müşteri olmaksızın Site’den alışveriş yapması halinde, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • YEŞİL KUNDURA’nın Hakları
  • YEŞİL KUNDURA güvenlik nedeniyle Müşteri’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, Müşterilik dondurma, Müşterilik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
  • YEŞİL KUNDURA önceden Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.
  • YEŞİL KUNDURA, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Müşteri'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
  • YEŞİL KUNDURA Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Müşteri’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.
  • İşbu Sözleşme YEŞİL KUNDURA ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Müşteri, bu ve sair nedenlerle YEŞİL KUNDURA’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
  • YEŞİL KUNDURA’ın Müşteri’nin Site’ye üye olması halinde üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Müşteri bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • YEŞİL KUNDURA6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Müşteri'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca YEŞİL KUNDURA bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.
  • YEŞİL KUNDURA sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi YEŞİL KUNDURA’a aittir.
  • YEŞİL KUNDURA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
  • Müşteri tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle YEŞİL KUNDURA tarafından link verilmiş ise bu YEŞİL KUNDURA’ın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya YEŞİL KUNDURA tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili YEŞİL KUNDURAhiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Müşteri’nin Yükümlülükleri
  • Müşteri’nin üye olmak istemesi halinde, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün yerine getirerek kayıt işlemini yapması ile işlem tamamlanır. Müşteri, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin YEŞİL KUNDURAtarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
  • Müşteri, işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ödeme bilgileri, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak YEŞİL KUNDURA’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. YEŞİL KUNDURA’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
  • Müşteri, üye olması halinde bir önceki maddede [EHB1] yer alan bilgilere ek olarak üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, ilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak YEŞİL KUNDURA’na ileteceğini, siparişlerinin vermiş olduğu bilgilere uygun olarak düzenleneceğini, bilgilerin eksik ve/veya yanlış olarak belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. YEŞİL KUNDURA’na bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
  • Müşteri, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Müşteri'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Müşteri, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını, işbu yükümlülüğe aykırılık halinde oluşacak her türlü zarardan sorumlu olacağınıkabul ve taahhüt eder.
  • Müşteri, Site'yi kullanırken [EHB2] kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde YEŞİL KUNDURA’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
  • Müşteri, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve YEŞİL KUNDURA’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
  • Müşteri, üye olması halinde sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka Müşterilerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun YEŞİL KUNDURA tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin ve teslim edilmemiş siparişlerinin iptal edilebileceğini ve bu nedenle doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
  • Müşteri, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer Müşterilerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını, işbu yükümlülüğe aykırılık halinde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
  • Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ve Site’ye üye olması halinde üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.
  • Müşteri, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
  • Müşteri’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan YEŞİL KUNDURA sorumlu değildir.
  • Müşteri, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
  • Müşteri, Site üzerinden satın alınan ürünlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
  • Müşteri, Site üzerinden gerçekleştirdiği siparişi iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde siparişin verilmiş olduğu saatten itibaren en az 24 (yirmi dört) saat içerisinde bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim edilen ürünlerin iadesinde Ön Bilgilendirme Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Teslim ve iade (_) adresinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
  • Müşteri, Site üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Müşteri, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, YEŞİL KUNDURA tarafından tespit edilmesi halinde, YEŞİL KUNDURA, bu kişinin tüm üyelik hesapları, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
 • Ödeme ile İlgili Koşullar
  • Müşteri, satın alacağı ürünlerin ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir.
  • Müşteri, satın alınan ürünlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.
  • Müşteri, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, YEŞİL KUNDURA’ın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile YEŞİL KUNDURA’ın arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.
  • Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan YEŞİL KUNDURA’ın tarafından düzenlenir.
 • Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti
  • YEŞİL KUNDURA’ın, Müşteri’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.
  • YEŞİL KUNDURA’ın, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
  • YEŞİL KUNDURA’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, YEŞİL KUNDURA’ın’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
  • YEŞİL KUNDURA’ın sunucularında toplanan bu bilgiler, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında belirlenen amaçlar için kullanılacaktır.
  • Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler YEŞİL KUNDURA’ın çalışanları, iş ortakları gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.
  • Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
  • Müşteri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
  • Müşteri, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, YEŞİL KUNDURA’ın “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.
  • Müşteri, izin vermesi halinde aynı zamanda YEŞİL KUNDURA’ın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.
 • Fikri Mülkiyet Hakları
  • Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler YEŞİL KUNDURA’ın veya sözleşme yoluyla YEŞİL KUNDURA’ın’a lisans verenlere aittir. Müşteri, YEŞİL KUNDURA’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, YEŞİL KUNDURA’ın’nın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı YEŞİL KUNDURA’ın’ndan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Müşteri, YEŞİL KUNDURA’ın derhal ödemekle sorumlu olacaktır.
  • YEŞİL KUNDURA’ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
  • Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
  • Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
  • Müşteri’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olup YEŞİL KUNDURA’ın rücu hakkı saklıdır.
 • Sorumluluk
  • Müşteri, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda YEŞİL KUNDURA, gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Müşteri’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Müşteri bu nedenle YEŞİL KUNDURA’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.
  • YEŞİL KUNDURA, hizmetin sürekli sağlanacağı yönünde bir garanti vermemektedir.
  • YEŞİL KUNDURA, kendisinin ağır kusuru veya kastı bulunduğu haller haricinde, Müşteri’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumlu değildir..
 • Sözleşme’nin Feshi
  • Müşteri'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda YEŞİL KUNDURA’ın, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Site’ye üye olmuşsa Müşteri'nin üyeliğini iptal edebilir ve Müşteri'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Müşteri YEŞİL KUNDURA’ın hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. YEŞİL KUNDURA’ın doğmuş/doğacak her türlü zararını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir.
  • Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Müşteri Site’ye üye olmuşsa üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Müşteri haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne YEŞİL KUNDURA’ın’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.
 • Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve YEŞİL KUNDURA’ın’nın veya Müşteri’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 • Muhtelif Hükümler
  • Müşteri, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üye olması halinde üyeliğinin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin işlemler esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin YEŞİL KUNDURA’ın tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Müşteri’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından YEŞİL KUNDURA’ın sorumlu değildir.
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde bu husus Sözleşme’nin geri kalanını etkilemeyecek olup Sözleşme’nin diğer hükümleriyürürlükte kalmaya devam edecektir.
  • YEŞİL KUNDURA’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.
  • İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.
  • Müşteri Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
  • İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik onayı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

[EHB1] Maddelerde herhangi bir numaralandırma mevcut olmadığından ekli şekilde revize edilmiştir, uygunluğu değerlendirmenize tabidir.

[EHB2] Bu tip bir düzenleme yerine IT desteği ile üyelik esnasında oluşturulan şifrenin "kolayca tahmin edilebilir" şeklinde bir uyarı ile karşılaşmasının tercih edilebileceği kanaatindeyiz. Nihai takdir tarafınıza aittir.

İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz Prof. Nihat Tarlan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No:108 Kat:2 İçerenköy / Ataşehir - İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait; https://www.yesil.com.tr/ internet sitesinden üyelik oluşturarak veya oluşturmadan alışveriş yapmanız halinde; Kimlik (Ad-soyadı), İletişim (E-posta, Adres, Telefon Numarası), Finans ( Kredi Kartı Bilgileriniz) kategorisindeki kişisel verileriniz yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, talep / şikayetlerin takibi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait https://www.yesil.com.tr/ internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ilgili kişi olarak sizlerin açık rızasına tabi olduğu durumlarda ise (Kampanya içerikli sms ve/veya e-posta gönderilmesi yoluyla ürün / hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi) kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren hususların yerine getirilmesi amacıyla hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve resmi mercilerin talepleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVKK ve 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e göre yerine getirilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğümüzün ortaya çıktığı tarihi takip eden 6 (altı) ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde Prof. Nihat Tarlan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No:108 Kat:2 İçerenköy / Ataşehir - İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi öncelikle müşterilerine ve üyelerine güvenli bir alışveriş ortamı sağlamayı ilke edinmiş bir firma olarak çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığına, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğuna ilişkin olarak ve 6698 sayılı Kanun’dan doğan haklarınız ve haklarınızı nasıl kullanacağınıza yönelik detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikasını inceleyebilirsiniz.

Üyelerimiz veya müşterilerimiz tarafından https://www.yesil.com.tr/ uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların ( İnternet Sitesi) elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

İnternet Sitesi’nden alışveriş yapan kartı sahiplerinin güvenliğini önemsemekteyiz. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Bu bilgiler sadece ödeme sayfasında, bankadan ödeme onayı alımında kullanılacaktır.

Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

WEB SİTESİ-ZİYARETCİ HABERLEŞME GÜVENLİĞİ

İnternet Sitesi’nin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme SSL standardında gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sırada sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığı, ödeme sayfasına erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http:// biçiminde değil, " https:// " biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit ikonu da yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

İnternet Sitesi, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Yeşil Kundura Anonim Şirketi, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İnternet Sitesi’nde yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Ve Güvenlik Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası sadece İnternet Sitesi kullanımına ilişkindir ve üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

İnternet Sitesi Müşteri Hizmetleri’ne herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Yeşil Kundura Anonim Şirketi, e-postalardan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmemektedir.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Yeşil Kundura Anonim Şirketi, İnternet Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Yeşil Kundura Anonim Şirketi, işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini dilediği zaman sitede yayımlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz veya aşağıdaki iletişim bilgilerinden Yeşil KunduraAnonim Şirketi’ne ulaşabilirsiniz.

Ticaret Unvanı

: Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi

Adres

: Prof. Nihat Tarlan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No:108 Kat:2 İçerenköy – Ataşehir / İstanbul

E-posta

: [email protected]

Telefon

: +90 850 242 49 09

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki koşullar dikkatle okuyup inceleyiniz.

https://www.yesil.com.tr/ alan adlı internet sitesi (“Site ” veya “Internet Sitesi”) Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne aittir.

1- Kabul

Bu Siteyi ziyaret etmekle, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ("Sözleşme") açıklanan şartlar kapsamında hareket etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz.

Şirket bu koşulları ve ayrıca yine işbu internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası dahil diğer her türlü bilgiyi zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Sözleşmenin güncel haline ve Gizlilik Politikası’na her zaman internet sitesinden ulaşabilirsiniz. İşbu İnternet Sitesine giriş yapmanız, işbu Sözleşme’yi ve herhangi bir zamanda Sözleşme’de meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. İnternet Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Şirket’e aittir.

2- Sorumluluk

Şirket tarafından sunulan tüm ürünlerin/hizmetlerin kataloğunu İnternet Sitesinde bulabilirsiniz.

Şirket , fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. İnternet sitesinin kullanımında kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağınızı, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul etmektesiniz. Site içindeki faaliyetlerde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinizde, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağınızı kabul etmektesiniz. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen sorumlu olacaksınız. Bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilecek, sona erdirebilecek, yasal süreç başlatma hakkını kullanabilecektir. Şirket, bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Bu Site’nin ziyaretçisi/kullanıcısı, Site’ye verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından doğabilecek risklerden sorumludur. Bilgilerin hatalı veya yanlış olması ve Şirket tarafından durumun tespit edilmesi halinde Kullanıcıya İnternet Sitesine giriş yasağı uygulanabilecektir. Şirket’in işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu haktan feragat edildiği anlamına gelmemektedir.

Şirket , Sitede sunulan içeriği, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir ve bu kısımlara ulaşılamaması halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, kullanıcıların bir kısmının veya tamamının Siteye erişimini engelleme hakkına sahiptir. Hesaplar kişisel kullanıma özgü olup, tarafınıza verilecek kullanıcı adı, şifre veya güvenlik tedbiri kapsamında verilen herhangi bir bilgi gizli bilgi niteliğindedir.

Şirket , bu Sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, Şirket, bu Sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan, kar kaybından ve/veya veri kaybından sorumlu değildir.

3- Yayınlanan Bilgiye Güven

İnternet Sitesinde yer alan bilgiler tamamen genel bilgi niteliğinde olup, bu bilgilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. İnternet Sitesinden edinilen bilgilere güvenden doğacak tüm sorumluluk tarafınıza aittir. Şirket’in üçüncü kişiler tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4- Kayıt ve Gizlilik

İnternet sitesine sunduğunuz kişisel bilgilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunması hakkında bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5- Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler

Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. Şirket link verilen internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, söz konusu bilgi yahut internet sitesi içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından, yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

6- Fikri Mülkiyet Hakları

Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenlerin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü hakkı münhasıran Şirket, lisans veren veya diğer sağlayıcılara aittir.

Fikri Mülkiyet Hakları, bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesinde yer alan tüm tasarımlar, çizimler, siparişe konu ürünler, tescile tabi olan veya olmayan tüm fikri ürünleri ihtiva etmektedir.

Aksi açıkça belirtilmediği hallerde İnternet Sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur Şirket’in ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. Şirket, İnternet Sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.

7- Zararların Tazmini

Tarafınızca işbu hükümlerin ihlal edilmesi veya İnternet Sitesi’nin aykırı kullanılmasından doğacak her türlü talepten, sorumluluktan, zarardan, karardan, hükümden, kayıptan, masraftan veya ücretten (vekalet ücreti dahil olmak üzere) Şirket’in, iştiraklerini, lisans verenlerini ve bunların çalışanlarını, yöneticileri, temsilcilerini, tedarikçilerini ve haleflerini ari tutacağınızı ve zararları tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.

8- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşmeye herhangi bir çelişkiye mahal vermeksizin Türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafın karşılıklı müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olmadığı hallerde söz konusu uyuşmazlık İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri nezdinde çözümlenecektir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“ Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. TARAFLAR

1.1. SATICIYA AİT BİLGİLER

Satıcı : YEŞİL KUNDURA ANONİM ŞİRKETİ

Vergi Dairesi : MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

MERSİS Numarası : 0950-00045-3760-0019

Adres : Prof. Nihat Tarlan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No:108 Kat:2 İçerenköy Ataşehir İSTANBUL

Telefon : +90 850 242 49 09

E-posta : [email protected]

Web: https://www.yesil.com.tr/

1.2. ALICIYA AİT BİLGİLER

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

Tarih:

İşbu metnin konusu, ALICI'nın SATICI'ya https://www.yesil.com.tr/ uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“ İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“ 6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince SATICI’nın ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesini amaçlamaktadır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1 . ALICI, İnternet Sitesi’nde özellikleri, fiyatı ve görselleri olan ürünlerden isteğine uygun olanı seçmiş olup ALICI, satış işleminin tamamlanması ile ürünün teslimatına başlanacağını bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

ÜRÜN

BİRİM FİYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

       

ÖDEME TOPLAMI (KDV DAHİL)

3.2. Ödeme Şekli: a) Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)

- ALICI, kredi kartı ile ödeme yaparken İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

-ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde yukarıdaki bölümde ALICI’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

 1. TESLİMAT

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

4.2. ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde iade edecektir.

4.4. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16 numaralı maddesi gereğince ALICI, 30 (otuz) gün içerisinde ÜRÜN’ün kendisine teslim edilememesi halinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4.5. Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle ALICI tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecektir.

4.6. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 55 ve 56 numaralı maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.8. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 1. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden, cayma bildirimini İnternet Sitesi’ndeki kişisel üyelik sayfasındaki kolay iade seçeneği üzerinden üzerinden SATICI’ya bildirmek kaydıyla veya [email protected] üzerinden iade talebinizi içeren bir e-posta göndermek suretiyle cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından yapılan tüm ödemeler cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasındaki Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi; parasal değeri aşan durumlarda ise ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir

İş bu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu siparişinin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvanı: YEŞİL KUNDURA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Prof. Nihat Tarlan Cad. Demircioğlu İş Merkezi No:108 Kat:2 İçerenköy Ataşehir İSTANBUL

Müşteri Hizmetleri Telefon: +90 850 242 49 09

Mersis Numarası: 0950 – 0045 -3760 - 0019

1.2. ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya https://www.yesil.com.tr/ uzantılı web sitesi, aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamalar (“ İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“ 6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir..

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir.


Tarih :

Ürün Adı

Adet

Toplam Ürün Tutarı

     Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: IyziPay
Teslimat adresi:
IyziPay ile Toplam

3.2. Ödeme Şekli: a) Kredi Kartı ile Peşin İşlem (Tek Çekim)

- ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İnternet Sitesi’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir. ALICI, ilgili sayfada uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.

-ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi üzerinde yukarıdaki bölümde ALICI’nın bankasına iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi yer alacaktır.

- ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İnternet Sitesi’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

- ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

- Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

İade Prosedürü:

 1. a) Kredi Kartına İade Prosedürü ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti veya mahkeme kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

3.4. Teslimat Şekli ve Adresi:

a-) ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilir, savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

b-) ÜRÜN’ün teslim edilmesinin imkansızlaşması halinde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecektir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri yukarıdaki prosedürlere uygun olarak bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içerisinde iade edecektir.

c-) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 16 numaralı maddesi gereğince ALICI, 30 gün içerisinde ÜRÜN’ün kendisine teslim edilememesi halinde işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.

d-) Sözleşmenin teslim süresinin gecikmesi nedeniyle ALICI tarafından feshi durumunda, SATICI teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ALICI’ya 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödeyecektir.

e-) Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 55 ve 56 numaralı maddelerine uygun olarak Garanti Belgesi Yönetmeliği kapsamında garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu ise garanti belgeleri ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği uyarınca kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

f-) ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

g-) ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, Tüketici Mevzuatı uyarınca, işbu Sözleşme’nin onaylanarak, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde İnternet Sitesi üzerinden, cayma bildirimini İnternet Sitesi’ndeki kişisel üyelik sayfasındaki kolay iade seçeneği üzerinden üzerinden veya veya [email protected] üzerinden iade talebinizi içeren bir e-posta göndermek suretiyle SATICI’ya bildirmek kaydıyla cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan [email protected] üzerinden iade talebinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı ve/veya satıcının belirleyeceği nakliye aracı olup, https://www.yesil.com.tr/’da yer müşteri hizmetleri sayfanızdaki iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

İade etmek istediğiniz ürün/ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile faturası ile beraber iade etmeniz gerekmektedir.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, https://www.yesil.com.tr/ internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.

5.5. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.6. ALICI'nın sipariş verdiği ürün bedelini ödememesi ya da satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda ürün satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı veya ödemeyi yaptığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI'nın herhangi bir ürün sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde doğrudan ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi; iş bu parasal değeri aşan durumlarda ise ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 7 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, Sözleşme şartlarını kabul ederek taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Satıcı işbu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formu’nu 3 (üç) yıl boyunca saklayacaktır.

CAYMA HAKKI

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan [email protected] üzerinden iade talebinizi e-posta olarak iletebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı ve/veya satıcının belirleyeceği nakliye aracı olup, https://www.yesil.com.tr/ ’da yer müşteri hizmetleri sayfanızdaki iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

İade edeceğiniz ürünün, paketi hasar görmemiş, kullanılmamış ve kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olması gerekmektedir.

Ürünler kullanılmış, yıpranmış, yıkanmış bir şekilde bize ulaşırsa size geri göndermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

İade etmek istediğiniz ürün/ürünleri tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile faturası ile beraber iade etmeniz gerekmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Yeşil Kundura” veya “biz”) olarak, internet sitemizin (https://www.yesil.com.tr) düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize ve üyelerimize (“kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz.

 

İşbu Çerez Aydınlatma Metni, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “inaktif” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yeşil Kundura’nın size yönelik sunduğu panel üzerinden verdiğiniz rızaları internet sitemizin sağ alt kısmında yer alan çerez sembolüne tıkladığınızda karşınıza çıkacak panel üzerinden her zaman geri alabilirsiniz. 

 

 1. ÇEREZLER VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza, akıllı telefonunuza ya da internet erişimi olan elektronik cihazınıza kaydedilen küçük miktarlarda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler, bir internet sitesinin bir kullanıcının cihazını, tercihlerini tanımasına izin verdikleri ve genellikle çevrimiçi deneyimi iyileştirmeye yardımcı oldukları için faydalı olabilmektedir.

Kişisel verilerinizi, çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak elektronik olarak otomatik yöntemlerle toplayabilmekteyiz.

 • KULLANILAN ÇEREZLERİN TÜRLERİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Sitemizde kullanılan çerezlerin türleri ve Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler başlığı altında her çerezin kullanım amacı aşağıda listelenmiştir.

 

 1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri

İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

 1. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (yesil.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (yesil.com.tr) tarafından yerleştirilmiyor olup kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı olan Yeşil Kundura’nın iş ortakları ve servis sağlayıcıları ya da diğer internet siteleri (üçüncü taraflar) tarafından yerleştirilmektedir.

 

 1. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri

İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

 

 1. Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup kişisel veri işlemektedir. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Kullanıcıların, bu çerezleri tarayıcıları üzerinden engellemesi halinde sitenizin bazı kısımları çalışmayabilecektir.

 

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Çerezin Sahibi

Çerez Saklama Süresi

Cookie Seal Consent

web sitelerinde yer alan çerezler aracılığıyla profilleme, segmentasyon, reklam ve hedefli pazarlamaya ilişkin toplanan verilerin, KVKK uyarınca son kullanıcının açık rızasına göre sınıflandırılabildiği ve kolayca yönetilebildiği bir çerez yönetim uygulamasıdır.

Birincil Taraf Çerez

330 Gün

SERVERID

Yük dengeleme sunucusu tarafından kullanılmaktadır.

Birincil Taraf Çerez

Oturum

TcmxSID

Ticimax tarafından kullanıcıların saptanması ve takibi maksadıyla kullanılmaktadır.

Birincil Taraf Çerez

Oturum

Ticimax_Cart_SessionID

Logout ve login sepetleri birleştirmek için kullanılan sepet kmliklerinin tutulduğu çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

Oturum

__RequestVerificationToken

Bu, ASP.NET MVC teknolojilerini kullanarak web uygulamaları tarafından oluşturulmuş sahtecilik önleyici bir çerezdir. Bir web sitesine içeriğin yetkisiz olarak gönderilmesini durdurmak için tasarlanmıştır. Kullanıcı Oturumu hakkında hiçbir bilgi sahibi değildir. Bu Çerez türleri kullanıcıdan herhangi bir izin almayı gerektirmez, ancak Web Sitesine eriştiğinde otomatik olarak yüklenir.

Birincil Taraf

Oturum

__cf_bm

__cf_bm çerezi, şu anda özel beta sürümünde olan Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için gerekli bir çerezdir. Bot yönetimi hizmetimizin bir parçası olarak bu çerez, botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.

Birincil Taraf

30 Dakika

_cfuvid

Çerez __cflb, Cloudflare'in müşteri tarafından yapılandırılan belirli bir süre boyunca son kullanıcıyı aynı müşteri kaynağına döndürmesine olanak tanır.

Birincil Taraf

Oturum

personaclick_session_code

PersonaClick veri tabanındaki cihazın benzersiz kimlik numarası.

 

Birinci Taraf Çerez

 

10 yıl 

Personaclick_device_id

PersonaClick veri tabanındaki kullanıcın benzersiz kimlik numarası.

Birinci Taraf Çerez

Oturum

ticimax_PopupSettings

 

Kullanıcılara gösterilen popuplara ilişkin teknik verilerin tutulduğu çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

 

2 Saat

 

 

 1. İşlevsellik Çerezleri

Tercih çerezleri, kullanıcıların tercihlerine ilişkin bilgileri toplar ve dil veya kullanıcıların diğer yerel ayarlarını hatırlamamızı (gizlilik tercihleriniz hariç) ve sitemizi kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirmemizi sağlar. Bu tür çerezler, tarafımızca veya sayfalarınıza hizmetlerini eklediğiniz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından koyulabilir. Kullanıcılar bu tür çerezleri devre dışı bıraktığı takdirde, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışamayabilir.

 

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Çerezin Sahibi

Çerez Saklama Süresi

Şablon Tercihi Çerezi

Sitenin planlandığı gibi görünmesine ve hissedilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerez

Oturum

Sosyal Paylaşım Çerezi

Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinde sizi tanıyan ve yönlendirmeniz ile sosyal ağ siteleri ve web sitemiz üzerindeki faaliyetleriniz arasında etkileşime olanak sağlayan ve siteler arasında daha sorunsuz geçiş yapmanızı sağlayan bir çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

Oturum

Konum Çerezi

Ziyaretçilerin konum bilgisinin toplanmasını sağlayan çerezdir.

Birinci Taraf Çerez

90 Gün

Kaynak Site Çerezi

Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Üçüncü Taraf Çerez

120 Gün

Son Ziyaret ve Hareket Çerezi

Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

90 Gün

Sayfa Geçmişi Çerezi

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırasıyla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.

Üçüncü Taraf Çerez

90 Gün

 

 1. Performans (Analitik) Çerezleri

Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla analitik çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini göstermekte ve site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olmaktadır. Sitenin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, reklamların kullanıcılar üzerindeki etkisinin ölçülmesi, ziyaretçilerin sayısının tahmin edilmesi, kullanıcıları siteye getiren en önemli arama motoru anahtar kelimelerinin tespit edilmesi bu çerezlerin diğer kullanım amaçlarındandır.

 

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Çerezin Sahibi

Çerezin Saklama Süresi

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamayı sağlar.

Üçüncü Taraf Çerez

540 Gün Boyunca Saklanır.

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager, ziyaretçi hareketlerini izleyip seçime bağlı olan kullanıcı davranışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeyi sağlayan bir kod grubudur. Dönüşüm izleme, site analizi, yeniden pazarlama gibi izleme amaçları için kullanılabilir.

Üçüncü Taraf Çerez

540 Gün Boyunca Saklanır.

 

Facebook Pixel

Bu kod, kullanıcıların Facebook Business Manager altında verdikleri reklamların etkinliğini ölçmesini sağlayan analiz aracıdır. Facebook Pixel kodu ile Facebook reklamlarının performans takibi sağlanabilir, dönüşümleri takip edilebilir, reklam optimizasyonları yapılabilir, hedef kitleler oluşturulabilir.

Üçüncü Taraf Çerez

180 Gün Boyunca Saklanır.

Hotjar

Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu web sitesindeki teklifleri ve deneyimi optimize etmek için Hotjar'ı kullanıyoruz. Hotjar'ın teknolojisini kullanarak kullanıcılarımızın deneyimlerini daha iyi anlıyoruz (örneğin, kullanıcıların hangi sayfalarda ne kadar zaman harcadığı, hangi bağlantıların olduğu) tıklarlar, neyi beğenip neyi beğenmezler vb.) ve bu, teklifimizi kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlerle uyumlu hale getirmemize yardımcı olur. Hotjar, kullanıcılarımızın ve cihazlarının davranışları hakkında veri toplamak için çerezler ve diğer teknolojilerle çalışır. özellikle cihazın IP adresi (yalnızca web sitesini kullanımınız sırasında anonimleştirilmiş biçimde kaydedilir ve saklanır), ekran boyutu, cihaz türü (benzersiz cihaz tanımlayıcıları), kullanılan tarayıcıyla ilgili bilgiler, konum (yalnızca ülke), tercih edilen dil Web sitemizi görüntülemek için Hotjar mağazaları Bu bilgiler bizim adımıza takma adlı bir kullanıcı profilinde saklanır Hotjar'ın bizim adımıza toplanan verileri satması sözleşmeye bağlı olarak yasaktır.

Üçüncü Taraf Çerez

730 Gün

Youtube

Sitede Youtube videolarının yer aldığı sayfalarda kullanıcıların band genişliği ve davranışlarının takibi için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

540 Gün Boyunca Saklanır.

Google DoubleClick

Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi kullanıcısının hareketlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez 

540 Gün Boyunca Saklanır.

_ga

Google Analytics tarafından sitemizi ziyaret eden kullanıcıları birbirinden

ayırabilmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 Yıl Boyunca

_ga_YLT1LNG9G7

Site kullanımına ilişkin verileri toplamak için Google Analytics tarafından ayarlanır. Bu veriler siteyi geliştirmemize yardımcı olan analiz raporları için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

2 Yıl boyunca

_gat

Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılır; bu, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlandırdığı anlamına gelir. Bu çerezin geçerliliği 1 gün sonra sona erer.

Üçüncü Taraf Çerez

1 dakika

_gid

Google Analytics tarafından sitemizi ziyaret eden kullanıcıları birbirinden

Ayırabilmek için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

24 Saat

 

 1. Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Reklam ve hedefleme çerezleri, internet ortamında kullanıcıların çevrim içi hareketleri takip edilerek kişisel ilgi alanlarının saptanıp bu ilgi alanlarına yönelik internet ortamında kullanıcılara reklam gösterilmesi amaçları ile kullanılmaktadır. Bu çerezler,

kullanıcıların tarayıcılarını ve cihazlarını tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcılar, bu çerezlere izin vermedikleri takdirde kullanıcılara hedefli reklamlar gösterilemeyecektir.

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

Çerezin Sahibi

Çerez Saklama Süresi

Facebook Çerezleri

Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır.

Üçüncü Taraf Çerez

180 Gün Boyunca Saklanır.

Google Çerezleri

Google, bu çerezi Google ortak web sitelerinde size hedefe yönelik reklamlar sunabilmek maksadıyla web sitelerimizde hangi içerikle etkileşime girdiğinizi anlamak ve böylece web site(leri)mizde etkileşime girdiğiniz içeriğe dayalı olarak birtakım hedefe yönelik reklamlar sunabilmek için kullanır.

Üçüncü Taraf Çerez

540 Gün Boyunca Saklanır.

CMID

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Casale Media'ya aittir. Reklam/Pazarlama Çerezleri

 

Üçüncü Taraf Çerez

364 Gün

CMPRO

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Casale Media'ya aittir.

 

Üçüncül Taraf

89 Gün

CMPS

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Casale Media'ya aittir.

 

Üçüncül Taraf

89 Gün

CultureSettings

Reklam/Pazarlama Çerezleri

Birincil Taraf

Oturum

IDE

Reklam dağıtımı ve yeniden hedefleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Birincil Taraf

1 Yıl

KRTBCOOKIE_97

Bu çerez, kimlikleri reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı Pubmatic’in ortaklarının (talep tarafı platform istemcileri veya diğer reklam teknolojisi şirketleri gibi) kimlikleriyle ilişkilendirmek için kullanılır. Pubmatic, reklam satın alıp almamayı düşünürken bu çerezdeki iş ortağı tarafından saklanan bilgileri ortağa iletir. Bu, ortağın size bir reklam görüntüleyip görüntülememe konusunda daha iyi kararlar vermesine olanak tanır.

 

Üçüncül Taraf

400 Gün

PugT

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı Pubmatic’e aittir. Çevrimiçi yayıncıların gerçek zamanlı teklif vermeyi kullanarak medya alıcılarına hedefli reklam alanı satabileceği bir reklam değişim platformu işletmektedir.

 

Üçüncül Taraf

30 Gün

_fbp

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

 

Üçüncü Taraf Çerez

90 Gün

_gcl_au

Google AdSense tarafından, hizmetlerini kullanan web sitelerinde reklam verimliliğini denemek için kullanılır.

 

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum

_kuid_

Kullanıcılarımızın ilgi alanlarının gerçek zamanlı olarak profilini çıkarmanızı sağlamakta olup reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı Krux Digital'e aittir.

 

Üçüncü Taraf Çerez

180 Gün

criteo

Reklamcılık faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla kullanılır.

 

Üçüncü Taraf Çerez

30 Gün

data-c

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Media.net aittir.

 

Üçüncü Taraf Çerez

30 Gün

data-c-ts

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Media.net aittir.

ÜçüncüTaraf Çerez

 

demdex

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı Adobe Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama amaçları ile kullandığı bir çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

180 Gün

dpm

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı Adobe Audience Manger'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama amaçları ile kullandığı bir çerezdir.

Üçüncü Taraf Çerez

30 Gün

uid

Kullanılan tarayıcı için oluşturulmuş benzersiz kimliği içerir.

Üçüncü Taraf Çerez

365 Gün

visitor-id

Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Media.net aittir.

Üçüncü Taraf Çerez

365 Gün

mv_tokens

İnternet sitemizde gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulması amacıyla kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum

mv_tokens_eu-v1

İnternet sitemizde gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulması amacıyla kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum

tv_UICR

Bu çerez, ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılır. Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Taptica International’a aittir.

 

Üçüncü Taraf Çerez

 

29 gün

tvid

Bu çerez, ilgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılır. Reklam faaliyetlerimizi yürütmemiz amacı ile çalıştığımız üçüncü taraf firmaların çalıştığı çevrim içi davranışsal reklamcılık şirketi olan Taptica International’a aittir.

 

 

Üçüncü Taraf Çerez

365 gün

 1. ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEPLERİ

Yeşil Kundura, yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak;

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; internet sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu çerezler ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;

İnternet sitemizin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, internet sitemizin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla zorunlu çerezler kullanılarak işlenmektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;

İnternet sitemizde kullanılan zorunlu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında “Açık rızanızın bulunması” hukuki sebebine dayanarak;

İşlevsellik Çerezleri, Performans Çerezleri, Reklam ve Pazarlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, web sitesinin içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

 

 1. ÇEREZLER YOLU İLE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;

İnternet sitemizde hareket eden sizlerin hareketlerini izleyerek segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, potansiyel müşteri ve müşteri grubu segmentlerinin toplanması, internet sitemizin sizlerin tercihlerine uygun olarak tasarımının sağlanması, ilgi alanlarınıza göre ürünlerin sunulması, dijital pazarlama hizmetlerinin alınması amacıyla hizmet aldığımız talimat ve isteklerimiz üzerine verilerinizi işleyen yurtiçinde mukim Şirketlere aktarılabilmektedir. Yeşil Kundura’nın perakende hizmet veren bir Şirket olarak pazarlama firmalarından hizmet almasında meşru menfaati bulunmaktadır.

Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak;

Çerezler aracığıyla toplanan kişisel verileriniz ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuken yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hukuk işlerinin takibi ve gereken durumlarda savunma hakkımızın kullanılması amaçlarıyla hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında “Açık rızanızın bulunması” hukuki sebebine dayanarak;

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Yeşil Kundura hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama ve segmente etme faaliyetlerinin ile profilleme faaliyetlerinin yürütülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda detaylı olarak yer verilen reklam – pazarlama çerezlerinin kullanım amaçları kapsamı dahilinde, aynı zamanda iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, birliktelik analizleri, sezonsal popülerlik, kampanya etkilerinin ölçümlenmesi, kargo süreçlerine yönelik analizler, iptal iade analizleri, veri tabanı yönetimi amaçları ile yurt dışında sunucuları bulunan hizmet sağlayıcılarımıza açık rızanızın bulunması şartıyla aktarılabilmektedir.

Yeşil Kundura tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca veya gerekli durumlarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Yeşil Kundura tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. ÇEREZLER NASIL KONTROL EDİLİR/DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Ayrıca çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek isteğinize göre uyarlayabilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır.

 

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsini temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanarak, izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan bu iki programı indirebilirsiniz:

 

 

Aşağıda yer alan üçüncü taraf çerez sağlayıcılar Yeşil Kundura’nın kontrolü dışındadır.

Sağlayıcılar diledikleri zaman hizmet şartlarını, çerezlerin amacını ve kullanımını değiştirebilirler. Takip etmenizi öneririz.

 

 

 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 

 1. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

 

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

 

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

 

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul – Türkiye adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • İmzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
 • Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

YEŞİL KUNDURA TALEP VE ŞİKAYETLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”, “Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgileri

Adı ve soyadı

İletişim Bilgileri

GSM numarası

İşlem Bilgileri

Talep/şikâyet bilgisi, değerlendirme ve geri bildirimleriniz, sosyal medya hesap bilgileri

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMLERİ, AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz sosyal medya platformlarımız ya da kurumsal elektronik posta adresimiz aracılığıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz hizmetlere ilişkin yorum, değerlendirme, talep ve şikâyetlerinizin kayıt altına alınması ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

 

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz hizmetlere ilişkin yorum değerlendirme, talep ve şikâyetlerinizin müşteri memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi; şirket operasyonlarının güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması; müşteri ilişkilerinin yönetilmesi; müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında müşterilerimizle iletişim kurulması, sunduğumuz hizmetlere yönelik destek süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Bilgileri

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması

İş ortakları ve tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 

 1. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

 

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

 

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

 

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul – Türkiye  adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • İmzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
 • Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

YEŞİL KUNDURA İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. No:108/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yeşil Kundura Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket, Yeşil Kundura”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Yeşil Kundura olarak, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Toplanan / İşlenen Veri

Kişisel Veri Grubu

 

Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız

 

 

Kimlik Bilgisi

 

E-postanız, adresiniz, telefon numaranız

 

İletişim Bilgisi

 

 

IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileriniz

 

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

 

 

 

Sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz

Müşteri İşlem Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arama geçmişi bilgileri, anket, çerezden elde edilen bilgiler, satın aldığınız ürünlere ilişkin bilgiler, zevk ve beğenileriniz, (gizlilik tercihi hariç olmak üzere) kişiselleştirilen tercihleriniz ve kampanya faaliyetleriyle elde edilen bilgiler dahil pazarlama bilgileriniz.

 

Pazarlama Bilgisi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz.

Hukuki İşlem Bilgisi

 

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Yeşil Kundura olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar dahilinde topluyor ve işliyoruz:

Kimlik Bilgisi

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması.

İletişim Bilgisi

 

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabı oluşturulması
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri İşlem Bilgisi

 

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Bilgisi

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşterinin ilgisini çekebilecek ürünlerin görüntülenmesini sağlamak, bu kapsamda müşteriye kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş tanıtımlar sunulması
 • Pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve müşteriyle daha ilgili olmasının sağlanması ve geliştirilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve değerlendirilmesi
 • İnternet sitemiz ve hizmetlerimiz ile ilgili müşterinin reklamlar görmesinin sağlanması
 • Dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin ve müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin yürütülmesi.

Hukuki İşlem Bilgisi

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Şirketimize ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda; tarafınızdan toplanabilecektir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kanun madde 5/2(a)’da belirtilen kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi.
 • Örneğin, sözleşme kapsamında vadedilen hizmetlerin sunabilmesi adına ilgili kişisel verilerin toplaması ve işlenmesi. Yeşil Kundura, Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği uyarınca, satış yaptığı kişilerle mesafeli satış sözleşmesi yapmalıdır. Ayrıca ön bilgilendirme formu düzenlemelidir.
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
 • Örneğin, kimlik bilgilerinizin internet sitemize kaydınızın tamamlanması amacıyla işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(ç)’da belirtilen hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Örneğin, kargolama süreçleri sebebiyle, müşterilerin diğer müşterilerden ayrılmasını sağlayacak nitelikteki kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin kişiye ürünün ulaştırılması için gerekli olması ve süreçte doğabilecek uyuşmazlıklar için kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(e)’de belirtilen bir hakkın tesisi, korunması ve savunması için zorunlu olması.
 • Örneğin, kişisel verilerin olası bir uyuşmazlık halinde Yeşil Kundura’nın kendini ve/veya çalışanlarını koruyabilmesi amacıyla işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Örneğin, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere daha hızlı ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla hizmet kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. başlığında açıklanan amaçlar ile sınırlı olarak,

 • Hizmetlerimizi geliştirebilmek ve analiz edebilmek amacıyla hizmet alınan üçüncü kişilere, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza;
 • Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması amaçları ile Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarımıza;
 • Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla kargo firmalarına;
 • Sizlere yönelik kurumsal iletişim, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı firmalara;
 • Herhangi uyuşmazlıkta bizi ve çalışanlarımızı koruyabilmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla hukuken yetkili kişilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

 

Yeşil Kundura olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

Bu noktada, kullanıcılarımızın kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla hesap bilgilerini doğru ve güncel olarak vermeleri, hesaba giriş bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmamaları ve sitenin kullanımına zarar verecek istenmeyen e-posta (spam), virüs veya truva atı gibi herhangi bir unsur kullanmamaları gerekmektedir. Bu tür ihmaller ve faaliyetler sonucu oluşan güvenlik ihlallerinden bizzat siz sorumlusunuz.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.
 1. BİZE ULAŞIN

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi bizlere aşağıdaki şekillerde iletebilirsiniz.

 

 1. [email protected] uzantılı e-posta adresi aracılığı ile başvuru yapmanız halinde:

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.

 

 1. KEP adresimize başvurunuzu iletmeniz halinde:

 

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize [email protected] iletebilirsiniz.

 

Bu yola başvuracak iseniz kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi unutmamanızı rica ederiz.

 

 1. Yazılı olarak şahsen başvuru yapmak istemeniz halinde:

 

Dilekçeyle ya da internet sitemizde ekli "Başvuru Formu " ile sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:17 Topkapı İstanbul - Türkiye adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu dilekçe ile yapmanız halinde dilekçenizde aşağıdaki bilgilerin yer alması gereklidir;

 • İsim, soy isminiz.
 • İmzanız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz.
 • Var ise bildirime esas elektronik posta adresiniz veya telefon numaranız.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Yeşil Kundura’ya iletmeniz durumunda Yeşil Kundura talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Yeşil Kundura tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

Bülten Aydınlatma Metni

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR